Algemene Voorwaarden

Hierna volgen de ALGEMENE VOORWAARDEN van :

C&V FAMILY OFFICE CVBA , RPR Antwerpen – KBO 0833.067.474 , zetel te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 63 bus 32 

Artikel 1 Definities

§ 1. C&V Family Office CVBA: de handelsvennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna afgekort C&V Family Office genoemd gevestigd en kantoor houdende aan de Napelsstraat 63 bus 32 te 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0833.067.474 , hierna C&V Family Office genoemd

§ 2. Cliënt (of opdrachtgever): de natuurlijke persoon of rechtspersoon (of personen) die een mandaat en/of opdracht verleend heeft aan C&V Family Office CVBA

Artikel 2 Overeenkomst

§ 1. De overeenkomst van mandaat en/of opdracht tussen C&V Family Office CVBA en de cliënt komt tot stand op het tijdstip waarop C&V Family Office haar werkzaamheden aanvangt.

§ 2. De cliënt zal, zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, alle informatie aan C&V Family Office verschaffen , vereist om de optimale uitvoering van het mandaat en/of de opdracht mogelijk te maken. De cliënt staat er voor in dat de verstrekte informatie accuraat en volledig is en zal derhalve C&V Family Office niet aansprakelijk kunnen stellen voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de cliënt

§ 3. Alle prestaties die C&V Family Office CVBA aangaat in het kader van de uitvoering van haar mandaat en/of opdracht zijn geen resultaatsverbintenissen maar zijn inspanningsverbintenissen.

§ 4. C&V Family Office verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

Artikel 3 Toepasselijkheid

§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen C&V Family Office en de cliënt.

§ 2. C&V Family Office is de enige contractpartij voor alle mandaten en opdrachten uitgevoerd door haar vennoten, werknemers en/of aangestelden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

§ 1. De aansprakelijkheid van C&V Family Office en haar individuele werknemers voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een mandaat en/of opdracht, is per schadegeval beperkt tot totwel de terugbetaling van de door de cliënt betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van C&V Family Office. De totale aansprakelijkheid van C&V Family Office , zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de cliënt aan C&V Family Office werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 

§ 2. C&V Family Office is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van leveranciers en andere derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van een mandaat of een opdracht. C&V Family Office aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

§ 3. C&V Family Office kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. C&V Family Office zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de cliënt of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van C&V Family Office of een aangestelde. 
 

Artikel 5 Vergoeding

§ 1. C&V Family Office zal haar werkzaamheden periodiek factureren aan de cliënt. Deze periode wordt afgesproken in overleg met de cliënt.

Tenzij afwijkend overeengekomen werd, zal C&V Family Office haar werkzaamheden op basis van de onder artikel 5, §2 vermelde uurtarieven in rekening brengen. Eventueel kan verder rekening gehouden worden met het belang en de waarde van de zaak, en het behaalde resultaat. In bepaalde gevallen kan er worden afgesproken een success fee te betalen, d.i. een percentage in functie van het transactiebedrag.

Specificatie van de verrichte werkzaamheden worden op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§ 2. Tenzij afwijkend overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden gefactureerd op basis van de gepresteerde uren. De basistarieven die door C&V Family Office gehanteerd worden zijn de volgende en zijn exclusief 21% BTW :

  • Vennoot : 185 - 255 Euro
  • Senior Associate : 165 - 225 Euro
  • Junior Associate : 145 - 195 Euro

C&V Family Office behoudt zich het recht voor deze basistarieven, in overleg met de cliënt, aan te passen, afhankelijk van de spoedeisendheid of het belang van de zaak. De administratieve kosten van C&V Family Office omvatten enerzijds de algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de administratiekosten verbonden aan het dossier (kopiëren, faxen, emails, enz.). Er wordt overeengekomen een forfaitair percentage van zeven percent ( 7% ) toe te passen op het ereloon dat vermeld wordt op de faktuur.Eenmalige dossierkosten voor de opstart bedragen 250 Euro.

De voorgeschoten kosten van het dossier behelzen de kosten die door C&V Family Office voorgeschoten worden voor de uitvoering van de door u gevraagde dienstverlening. Het betreft bijvoorbeeld vervoerskosten, vertaalkosten, kosten van buitenlandse correspondenten, en kosten betaald aan derden voor het verkrijgen van bepaalde gegevens. Deze specifieke kosten worden precies en gedetailleerd vermeld op de faktuur

§ 3. C&V Family Office behoudt zich het recht voor om aan de cliënt een voorschot te sturen en om pas de werkzaamheden aan te vatten na de betaling ervan. Aan nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een voorschot op erelonen gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te leveren prestaties.

Voorschotten kunnen tevens gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en de te leveren prestaties dit vereisen.

§ 4. Alle erelonen en voorschotten zijn betaalbaar op zicht, tenzij anders vermeld.

Indien erelonen of voorschotten niet betaald worden binnen de vervaltermijn, heeft C&V Family Office het recht de wettelijke rente als nalatigheidsinterest in rekening te brengen, zonder daartoe voorafgaand de cliënt in gebreke te moeten stellen. Tevens heeft C&V Family Office in dit geval het recht om hetzij de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat de erelonen, voorschotten en/of kosten volledig betaald zijn, hetzij de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

C&V Family Office is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de opschorting van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§ 5. C&V Family Office behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde uurtarieven en onkostenvergoeding op elk ogenblik te wijzigen.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door C&V Family Office gemaakte adviezen, contracten,en alle andere intellectuele prestaties, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan C&V Family Office verleende opdracht/mandaat.

Artikel 7 Identificatieplicht

§ 1. Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993) hanteren wij eveneens op onze financiële en fiscale dienstverlening. De wet beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. C&V Family Office opteert in dit kader bepaalde transacties te melden en terzake een aantal administratieve verplichtingen te vervullen.

§ 2. Wij melden verdachte transacties aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Verder is op grond van een door ons ingestelde identificatieplicht de adviseur verplicht de identiteit te controleren van een cliënt die zich zou bezighouden met de hoger vermelde transacties. Het is C&V Family Office verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd medegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

Artikel 8 Beëindiging

§ 1. Zowel de cliënt als Cox & Verhoeven Family Office CVBA hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

§ 2. De cliënt is in dit geval verplicht alle verschuldigde erelonen en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk te voldoen.

§ 3. C&V Family Office CVBA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§ 1. Alle overeenkomsten tussen C&V Family Office en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

§ 2. Elk geschil tussen C&V Family Office CVBA en de cliënt zal met uitsluiting van enig ander forum beslecht worden door gerechten van het arrondissement Antwerpen.

§ 3.Deze voorwaarden zijn in voege getreden op 19 januari 2011 en zijn laatst bijgewerkt op 1 maart 2016 . © 2011 C&V Family Office CVBA. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden